කොළඹ කසළ බැහැර කිරිමට වැඩිපුර මිලියන 200ක් ගෙවලා

0
67

කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් කොළඹ නගරයේ එකතුවනකසළ බැහැර කිරීම සඳහා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පහත් ඉඩම් ප්‍රදේශ ගොඩකිරීමේ සංවර්ධන මණ්ඩලයටවැඩිපුර රුපියල් මිලියන 150- 200ක් අතර මුදලක් ගෙවා ඇතැයි බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය පවසයි.

කසළ බැහැර කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 526ක් ගෙවීමේදී මෙම වැඩිපුර මුදල ගෙවා තිබෙන බවත්,අමතර බැහැර කිරීම් ගාස්තු ලෙස එම මණ්ඩලයට තවත් රුපියල් මිලියන 207ක් ගෙවීමට තිබෙන බවත්ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සඳහන් කළේය.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පහත් ඉඩම් ප්‍රදේශ ගොඩකිරීමේ සංවර්ධන මණ්ඩලය එකතු කරගත් කසළ බැහැර කිරීම සඳහා එම මුදල අය කරන බැවින් මෙම ගෙවීම් මුදල් අසාධාරණ බවද එම කාර්යාලය ප්‍රකාශ කරයි.

කොළඹ නගර සභාව විසින් කසළ බැහැර කිරීම, කළමනාකරණය සහ ඒ සම්බන්ධ පරිපාලන කටයුතුවල වගකීම් ඉටුකිරීමට අසමත් වී තිබෙන බවත්,මෙම ගැටලුව නිරාකරණය කිරීම සඳහා තුන්වැනි පාර්ශ්වයක් විසින් විමර්ශනයක් සිදු කළ යුතු බවත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය පවසයි.