මාවුස්සාකැලේ සහ කාසල්රී ජලාශවල ජල මට්ටම ඉහළට

0
83

මධ්‍යම කඳුකරයේ ජල විදුලිබලාගාර ජලාශ පිහිටි පෝෂක ප්‍රදේශ වලට පැවති වියළි කාලගුණය නිමා කරමින් දින තුනක සිට සවස් කාලයේ ගිගිරුම් සහිත වැසි ලැබෙමින් පවති බවට වාර්තා වේ.

මාසයකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ පැවති වියළි කාළගුණයත් සමග මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රී යන ප්‍රධාන ජලාශ වල ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 30 ක් පමණ පහත බැස තිබුණි.

පවතින වර්ෂාවත් සමග එම ජලාශවල ජල මට්ටම ඉහළ නගිමින් පවති.

ලක්ෂපාන ජල විදුලි බලාගාර සංකීර්ණයට අයත් ලක්ෂපාන, නව ලක්ෂපාන, පොල්පිටිය, කැනියෝන් හා විමලසුරේන්ද්‍ර යන විදුලිබලාගාර විදුලිය උත්පාදනයට ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය සැපයෙන්නේ මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රී යන ජලාශ දෙකෙනි.