මස්ත්‍ය සම්පත වෙනුවෙන් ලයිලා හා සුරුක්කු දැල් තහනම්

0
146

සාගරයේ මත්ස්‍ය ගහනය විශාල ලෙස අඩුවීම දේශීය ධීවර කර්මාන්තයේ අනාගතයට බරපතල ගැටලු මතු කරන්නක් බැවින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලයිලා සහ සුරුක්කු දැල් භාවිත කරමින් ධීවර කර්මාන්තයේ නිරතවීම තහනම් කිරීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා නියෝග කර ඇත .

මෙම තහනම 2019.01.01 දින සිට බල පැවැත්වෙන වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂක ජනරාල් වෙත 2019.01.02 දින ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ .

ලයිලා සහ සුරුක්කු දැල් භාවිතය නිසා ධීවර රැකියාවේ නිරත කුඩා යාත්‍රා හිමියන් සහ එම යාත්‍රා වල ධීවර රැකියාවේ නිරත දහස් ගණනක් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටින බව ධීවර සංගම් , මහජන නියෝජිතයින් ඇතුළු විවිධ පාර්ශව වෙතින් කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබුණි .

ඒ පිළිබදව අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් , නාරා ආයතනය ඇතුළු පාර්ශව වලින් කරුණු විමසීමෙන් අනතුරුව මෙම තහනම පැනවීමට රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා තීරණය කළේය .