උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ පීලිපැනීමක්

0
9

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ, අද (1) උදෑසන පට්ටිපොල සහ අඹේවෙල දුම්රිය ස්ථාන අතර පීලි පැනීමක් සිදුව තිබේ.

නුවර සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන “අංක 126 “දරණ දුම්රිය මෙලෙස පීලිපැනීමට ලක්ව ඇත.

මේ වන විට නානුඔය දක්වා පමණක් දුම්රිය ධාවනය වන බවත්, දුම්රිය මාර්ගය ඉතා ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පත් කරන බවත් දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.