මහ බැංකුව නව ණය යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරයි

0
16

ආර්ථිකය පුනර්ජීවනය සඳහා රජය ගන්නා උත්සාහයන්ට සහය දක්වමින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, 2020 ජුනි 16 දින පැවති රැස්වීමේදී, 1949 අංක 58 දරණ මුදල් නීති පනතේ 83 වන වගන්තිය යටතේ නව ණය යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දීමට තීරණය කළේය.

ඒ අනුව, දැනටමත් ලබා දී ඇති රු. බි 27.5 ට අමතරව  2020 මාර්තු 27 වන දින හඳුන්වා දුන් ප්‍රතිමූල්‍යකරණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මහ බැංකුව බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවලට (එල්සීබී) සියයට 1.00 ක සහන අනුපාතයකින් අරමුදල් සපයනු ඇත.

දේශීය ව්‍යාපාර සඳහා සියයට 4.00 ක පොලී අනුපාත යටතේ ණයක් ලබා දෙන අතර මේ හරහා  COVID-19 වසංගතයෙන් බලපෑමට ලක්වූ ව්‍යාපාර සඳහා රුපියල් බිලියන 150 ක මූල්‍යමය පැකේජයක් ලබාදීමට අපේක්ෂා කරයි.

මීට අමතරව කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා ගෙවිය යුතු මුදලට සමාන රජය විසින් නිකුත් කරන ලද ඇපකර භාවිතා කරමින්, ඉදිකිරීම් අංශයේ ව්‍යාපාරවලට ණය ලබා ගැනීමේ පහසුකමක් ද ක්‍රියාත්මක කරන බව මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි.