අමාත්‍යාංශ 07කට නව ලේකම්වරුන් පත් කෙරේ

0
26

කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 07 ක ලේකම්වරුන් පත් කර ඇති බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය. නිවේදනය කර සිටිනවා.

ඒ අනුව සිදුකරන ලද පත් කිරීම් පහතින් දැක්වේ.