දේශීය ආදායමේ 1000ක් රට ගිහින්-රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේදී හෙළි වෙයි

0
104

දේශිය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නව පද්ධතියක් සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් දහසකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මලයාසියාවට යවා පුහුණුවීම් ලබාදුන්නත් ඉන් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට නව පද්ධතිය කෙරෙහි දැනුමක් නැති බව රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේදී අනාවරණ වුණි.

ඒ දේශිය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පසුගිය 19 දා කැදවු අවස්ථාවේදිය.

රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාව- රැමිස් සමාගම සමග ගිවිසුම් ගතවෙලා ද?

නීති හා හිඟබදු ජ්‍යෙෂ්ඨ කොමසාරිස් ජී.ඩී.එස්.ජයරත්න-ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තියෙනවා. ගිවිසුම තවම සාකච්ඡා මට්ටමේ පවතින්නේ

රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න- පනත හැදුවේ ඔබතුමන්ලා නේ ද?

දේශිය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජ්‍ය කොමසරිස් ජෙනරාල් එම්.ජේ.ගුණසිරි – අපි මේවා හැදුවේ නැහැ. අපි ක්‍රියාවට නංවනවා විතරයි. ඒක ඔබතුමන්ලා හැදුව එකක්.

රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න- සම්මත කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන්. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධයක් නැතුවද හැදුවේ?

දේශිය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජ්‍ය කොමසරිස් ජෙනරාල් එම්.ජේ.ගුණසිරි – මේක IMF සම්බන්ධව ගෙනාව පනතක්. සංකීර්ණ බදු නීතියක් අපි පද්ධති කළේ.

රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න- 2020 මේක භාරගන්නවා කියලා තියෙනවා. දැන් ඒකට සූදානම් ද?

දේශිය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කොමසරිස් ජෙනරාල් ඩබ්ලිව්.සී.බණ්ඩාර- අපි ළඟ නෑ තොරතුරු තාක්ෂණ පිළිබඳව දැනුමක් ඇති නිලධාරීන්.

රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න- තොරතුරු තාක්ෂණය නැතිව යන්න බැහැ

දේශිය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජ්‍ය කොමසරිස් ජෙනරාල් එම්.ජේ.ගුණසිරි – අතිශය සංකීර්ණ බදු ප්‍රතිපත්තියක්. පද්ධති ගතකිරීම සරල දෙයක් නෙවෙයි

රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සමාජික උදය ගම්මන්පිල-බදු පද්ධතිය සංකීර්ණ නිසා ප්‍රශ්නයක් නම්. උත්තරය පරිගණක ගතකිරිමයි
වැදගත් වන්නේ ඔයා…. මට කතාකරන්න දෙන්න. තමුන්ව කැදෙව්වේ ප්‍රශ්න අහන්න. සභාපතිව ප්‍රශ්න කරන්න තමුන්ට බැහැ. ප්‍රශ්න ඇසිමේදි ඇහුම්කන් දෙන්න. අතරමැදින් පනින්න එපා. තුන්පාරක් කිව්වා බදු පද්ධතිය සංකීර්ණයිලු. මගේ කනට ඇසුණා
වැදගත් වෙන්නේ අපට ඇසුණු දේ හා තේරුම්ගත් දේ

රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න- රැමිස් වැඩසටහන යටතේ දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ
කීදෙනෙකුට සිංගප්පුරුවට ගෙනහිල්ලා පුහුණුවක් දුන්නද? කවුද ඒ සම්බන්ධයෙන් විෂය කරන්නේ මැලේසියාවේදී

එම්.ජේ.ගුණසිරි – නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් ජෙනරාල් – දේශිය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව
මැලේසියාවට සියලුම නිලධාරීන් යැව්වා.

රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න- කීදෙනෙක් යැව්වද?

දේශිය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කොමසරිස් ජෙනරාල් එම්.ජේ.ගුණසිරි- නිලධාරීන් මට මතක හැටියට 1000 කට ආසන්න පිරිසක් යැව්වා.

රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න- සංකීර්ණ නිසා තමයි පුහුණුව දුන්නේ. මදිවුණු විසඳුම් අමාත්‍යාංශයට දැනුම්දෙන්න. ඔබතුමා මුලින් කිව්වේ 100% ක් ක්‍රියාත්මකයිලු. 100% ක් ක්‍රියාත්මක නැහැනේ. මුදල් වියදම් කරලා 1000 කට පුහුණුව දීලා. ප්‍රගතිය ගැන සෑහිමකට පත්වෙන්නේ නැහැ“