බැටික්ලෝ කැම්පස් හා හීරා පදනම 17දා කෝප් කාරක සභාව හමුවට

0
114

පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) හමුවට. බැටිකලෝ කැම්පස් ආයතනය හා හීරා පදනම කැඳවා තිබේ.

එම ආයතන දෙකට මුදල් ලැබුණු ආකාරය සම්බන්ධව පැන නැගී ඇති ගැටලු කිහිපයක් නිරාකරණය කරගැනීම සඳහා මෙම ආයතන කැඳවීමට තීරණය කළ බව එම කමිටුවේ සාමාජිකයෙක් පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු කාමර 05හිදී ලබන 17 වැනිදා සවස 2.30ට කෝප් කමිටුව රැස්වන අතර, එදිනට මෙම ආයතන දෙක කැඳවා තිබේ.

නැගෙනහිර හිටපු ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා බැටිකලෝ කැම්පස් ආයතනයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරයි.