ළඟදීම නුවරඑළියට කේබල් කාර්

0
191

නුවරඑළිය ප්‍රදේශය සඳහා වන සංචාරක ආකර්ශනය තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමේ පියවරක් ලෙස නානුඔය සිට සිංගල් ට්‍රී කන්ද හා ග්‍රෙගරි වැව දක්වා කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘති යෝජනාව සීමාසහිත අවුට්ඩෝර් ඉංජිනියරින් ලංකා පුද්ගලික සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩෝලර් මිලියන 50ක පමණ ආයෝජනයක් යටතේ නානුඔය දුම්රිය ස්ථානය, නුවරඑළිය තුරඟ තරඟ පිටිය හා සිංගල් ට්‍රී කඳු මුදුන යා කරමින් කුළුණු 21ක් මත මෙම කෙබල් කාර් ව්‍යාපෘතිය ගොඩනැගීමට සැලසුම් කර ඇති බව සඳහන් වේ.

මගීන් 10කට ගමන් කළ හැකි කුටි 86කින් මෙම කෙබල් කාර් ව්‍යාපෘතිය සමන්විතයි.

එහි පළමු අදියර යටතේ කුටි 43ක් ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ආයෝජන මණ්ඩලයේ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

ඒ සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.