ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පාර වැසෙයි

0
98

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට ගාලුපාරේ රථවාහන ධාවනය ඇන හිට තිබේ.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය වසා දැමීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.