විපක්ෂනායක දුම්රියෙන් බෙලිඅත්තට යයි

0
35

චීන රජයේ ණය ආධාර යටතේ අලුතින් ඉදි කළ මාතර බෙලිඅත්ත නව දුම්රිය මාර්ගය පසුගිය 08 දා ජනගත කිරීමෙන් පසු විපක්ෂනායක. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (10) දින මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා ගමන්කිරීම සිදුවිය.

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මාතර දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණෙන අවස්ථාවේ ඔහුව පිළි ගැනීම සඳහා උත්සවයක්ද සංවිධානය කර තිබු අතර ඔහු ගමන්ගත් දුම්රියෙන් ගමන් කිරීම සඳහා විශාල පාරිලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක්ද එක්ව සිටියහ.

දුම්රියේ 02 වන පංතියේ මැදිරියක අසුන් ගනිමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දැකබල ගැනීම ට මෙන්ම ආචාර කිරීම සදහා විශාල ජනතාවක් මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා ඇති පිලදුව, වෙහරහේන, කැකණදුර, බඹරැන්ද, වැව්රුකන්නල යන සෑම දුම්රිය ස්ථානයකම මෙන්ම මඟ දෙපස රැදී සිටි අතර මහිද රාජපක්ෂ මහතා එම ජනතාවට ජනතාවට ආචාර කරමින් බෙලිඅත්ත දක්වා ගමන් කළේය.

පසුව බෙලිඅත්තට දුම්රිය පැමිණෙමින් පසු එහි රැදී සිටි විශාල ජනතාවක් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පිළි ගැනීමට එක්ව සිටි ආකාරය දැකගන්නට ලැබුණි.