ගංගා කීපයක ජලමට්ටම පහලට

0
449

දිවයිනේ ප්‍රධාන ගංඟා කිහිපයක පැවැති ගංවතුර මට්ටම පහත ගොස් තිබේ.

කැළණි ගඟේ ඇල්ලගාව, මිල්ලකන්ද සහ පුටුපවුල ප්‍රදේශවල පමණක් ගංවතුර තත්ත්වයක් පවතින අතර ජලය බැසයමින් පවතින බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පැවසීය.

ගිං ගඟේ බද්දේගම ප්‍රදේශයේ පමණක් ගංවතුර තත්ත්වයක් පවතියි.

අත්තනගලු ඔයේ දූනමලේ ප්‍රදේශයේ ගංවතුර තත්ත්වයක් පවතින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.

මේ අතර නායයාම්, පස්කඳු කඩා වැටීම්, ගල් පෙරලීම් පිළිබඳ දක්වා ඇති නිවේදනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අයගම, කහවත්ත, කලවාන, කිරිඇල්ල, කොළොන්න, නිවිතගල, පැල්මඩුල්ල, බලංගොඩ, ගොඩකවෙල, ඉඹුල්පේ, ඕපනායක සහ වැලිගෙපොල යන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවලට එම අනතුරු ඇගවීම් නිකුත් කර තිබේ.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගලිගමුව, කෑගල්ල, යටියන්තොට සහ රඹුක්කන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවලටත් මහනුර දිස්ත්‍රික්කයේ පස්බාගේ කොරළේ, ගඟ ඉහළ කෝරළේ, උඩපළාත, දොලුව සහ දෙල්තොට ප්‍රදේශවලට නායයාම් අනතුරු ඇගවීම් බලපැවැත්වෙන බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.