පනත් කෙටුම්පතක ඇති භයානක බව බෙංගමුවේ හිමි පෙන්වාදෙයි

0
232

සාපරාධී කාරණාවලදී අන්‍යෝන්‍යය සහයෝගිතාව දැක්විමේ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත මගින් ඕනෑම රටකට සාක්ෂිකරුවන් වශයෙන් මෙරට පුද්ගලයින් ලබාදීමේ ඉඩකඩ සලසා දී ඇති බව පූජ්‍ය බෙංගමුවේ නාලක හිමි පවසයි.

ජාතික සංවිධාන එකමුතුවේ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් උන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ 2002 වසරේ සම්මත වු මුල් පනතට වඩා මෙම කෙටුම්පත පුළුල් ස්වභාවයක් ගන්නා බවයි.

2002 අංක 25 දරණ සාපරාධී කාරණාවලදී අන්‍යෝන්‍යය සහයෝගිතාව දැක්විමේ පනත සංශෝධනය කිරිම සදහා වූ පනත් කෙටුම්පත මේ වන විට ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර තිබේ.

එම පනත මගින් ගිවිසුම් ගත රටක් සමඟ හෝ ගිවිසුමකට එළඹ නොමැති වුවද අමාත්‍යවරයා විසින් තීරණය කරනු ලැබිය හැකි රටක් සමග හෝ ජාත්‍යන්තර සාපරාධි කාරණවලට එරෙහි යම් සංවිධානයක් සමග සාක්ෂිකරුවන් හුවමාරු කර ගැනිමට අපේක්ෂිතය.

පනත් කෙටුම්පතේ අරමුණු ලෙස දක්වා ඇත්තේ සාක්ෂිකරුවන් හෝ සැකකරුවන් සිටින ස්ථාන සහ ඔවුන් හඳුනාගැනිම, ලේඛන භාරදිම, සාක්ෂිකරුවන් හෝ සැකසහිත පුද්ගලයින් පරික්ෂා කිරිම සහ ප්‍රශ්න කිරිම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක්.