නවගමුවෙන් වෙඩි තැබූ මල සිරුරක්

0
164

වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇති බවට සැක කෙරේන පුද්ගලයෙකුගේ මල සිරුරක් නවගමුව ගොඩැල්ලවත්ත ප්‍ර දේශයේ ක්‍රීඩා පිටියක තිබි හමු වි ඇත.