මහා භාණ්ඩාගාරයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රේගුවට

0
114

මහා භාණ්ඩාගාරයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එච්.ජී. සුමනසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස පත්කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයට නිති විරෝධී පත්කිරිම් සිදුකර ඇති බව සඳහන් කරමින් රේගු නිලධාරීන් ඊයේ (30දා) වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කළේය.