කන්න බැරි කෑම විකුණූ 276කට නඩු

0
250

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර අලවි කළ සහ අලවිය සඳහා ගබඩා කර තබා ගෙන සිටි පුත්තලම දිස්ත්‍රීක්කයේ ව්‍යාපාරිකයින් 276 දෙනෙකුට එරෙහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු කර ඇති බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

උත්සව සමය නිමිත්තෙන් පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේදී පමණක් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය වන පරිදි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් කරන ලද වැටලීම් වලදී මෙම නඩු පැවරීම් සිදු කර ඇත.

මෙම වැටලීම් සඳහා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් 100 දෙනෙකුට වැඩි පිරිසක් සහභාගි වී ඇත.

මෙහිදී ව්‍යාපරික ස්ථාන 1568 ක් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් පරීක්ෂාවට ලක් කර තිබේ.

බොහෝ ව්‍යපාරික ස්ථාන වල තිබූ මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර විනාශ කර ඇති මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් එම ආහාර ළඟ තබා ගෙන සිටි ව්‍යාපාරිකයින්ට අවවාද කිරීමද සිදු කර ඇත.