භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා බැඳුම්කර විදේශ ආයෝජනය කිරීම පහල දමයි

0
90

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල විදේශ ආයෝජන සීමාව, පවත්නා මුළු භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ප්‍රමාණයෙන් සියයට 10 සිට සියයට 5 දක්වා අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇත.

2019 ජනවාරි 18 වනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මහ බැංකුව විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.