17 වන ආසියා කණිෂ්ඨ කරාතේ ශූරතාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකඩ පදක්කම් දෙකක්

0
385

17 වන ආසියා කණිෂ්ඨ කරාතේ ශූරතාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකඩ පදක්කම් දෙකක් හිමිවී තිබෙනවා.ජපානයේ ඔකිනාවා නුවර පැවති තරගාවලියට රටවල් 34 ක් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එක්ව සිටියා.

ඊට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 30 කට අධික සංඛ්‍යාවක් එක්වුණා. තරගාවලියේ කාතා ඉසව්වෙන් ලෝකඩ පදක්කම දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ විහංඟි සාශංගා ක්‍රීඩිකාව සමත්වුණා. කණ්ඩායම් ඉසව්වෙන් ද ශ්‍රී ලංකාව ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා ගැනීමට සමත්වුණා. තෙරුණි තෙසන්යා , ඉමාෂා දුලාංජලී , සතුනි සන්නියානායක ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායම් ඉසව්වට එක්වූ ක්‍රීඩිකාවන් වනවා. වසර තිහකට පසුවයි ආසියා කණිෂ්ඨ කරාතේ තරගාවලියකදී මෙලෙස ශ්‍රී ලංකාවට පදක්කම් හිමිවූයේ.