ව‌ෙනෝද්‍යාන කීපයක ප්‍රවේශපත් ගාස්තු ඉහළට

0
66

ජාතික වනෝද්‍යානවලට දෛනිකව ඇතුළු කරන වාහන ප්‍රමාණය සීමා කිරීමට හා තෝරාගත් උද්‍යානවල ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තුව ඉහළ දැමීමටත් රජයේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

යාල, උඩවලව කුමන වැනි ජාතික වනෝද්‍යානවලට දෛනිකව විශාල වාහන ප්‍රමාණයක් ඇතුළු කිරීම නිසා වනජීවී සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකිරීමේදී ඇතිවන ගැටලු අවම කිරීම සඳහා මෙම තීරණය ගැනීමට නියමිත බවට වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

යාල හා උඩවලව ජාතික උද්‍යාන තුළට දෛනිකව වාහන පන්සියය ඉක්මවූ ප්‍රමාණයක් ඇතුළු වන බවට වාර්තා වී තිබෙන අතර, මේ නිසා යාල ජාතික වනෝද්‍යානයට ඇතුළු වන වාහන ප්‍රමාණය දෛනිකව හාරසියයකට සීමා කිරීමටද අවධානය යොමු වී ඇත.

වාහන සීමා කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ මුලින් යාල ජාතික වනෝද්‍යානයෙන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මීට අමතරව වනෝද්‍යාන නැරඹීමේදී අයකරන ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තුව ඉහළ දැමීමට සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති අතර, එහිදී තෝරාගත් ජාතික උද්‍යාන ගාස්තු පමණක් ඉහළ දැමීමට අවධානය යොමු වී තිබේ.මීට අමතරව සංචාරකයන්ට පහසුකම් සැලසීම යටතේ මේ මස 14 වැනිදා සිට අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශපත්‍ර වෙන්කරවාගැනීමේ අවස්ථාවක් ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත.