පුද්ගලික බස් වර්ජනය අත්හිටුවයි

0
419

අද(16) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ පුද්ගලික බස් රථ වර්ජනය අත්හිටුවීමට බස් රථ හිමියන්ගේ සංගම් තීරණය කර ඇත.

විෂයභාර නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව 12.5% ක් සහ අවම බස් ගාස්තුව රු 12.00 ක් දක්වා වැඩිකිරීමට පලවූ එකඟතාවය මත අදාල වර්ජනය අත්හිටුවීමට බස් සංගම් තීරණය කර ඇත.