ව්‍යාපාර සඳහා හිතකර රටවල් අතර ලංකාව ඉදිරියට

0
140

ලෝකයේ ව්‍යාපාර සඳහා හිතකර රටවල් ශ්‍රේණිගත කිරීම සඳහා ලෝක බැංකුව වාර්ෂිකව නිකුත් කරන DOING BUSINESS දර්ශකයේදී ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාන 11ක් ඉදිරියට පැමිණ තිබේ. 2019 වසරට අදාළ වාර්තාවේදී ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව 100 වැනි ස්ථානයට නම් කර ඇති අතර පසුගිය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලද ශ්‍රි ලංකාව සිටියේ 111 වැනි ස්ථානයේය.

රටවල් 190ක් මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම සඳහා යොදාගෙන තිබේ. මෙම දර්ශකයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙන අතර 2015 සිට 2019 දක්වා පිළිවෙළින් 114, 109, 110, 111 හා 100 ලෙස ශ්‍රේණිගත කිරිම්වල රැදී සිටියි.

මෙහි පළමු, දෙවැනි හා තෙවැනි ස්ථාන පිළිවෙලින් නවසීලන්තය, සිංගප්පූරුව හා ඩෙන්මාර්කය හිමිකරගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here