මහ බැංකු පොලී අනුපාත දැනට පවතින මට්ටමේම රඳවා ගනියි

0
217

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේම පවත්වා ගැනීමට 2018 ඔක්තෝබර් 01වැනිදා පැවති රැස්වීමේදී මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) පිළිවෙළින් 7.5% සහ 8.5% මට්ටමේම පවතී.

මැදිකාලීන වශයෙන් උද්ධමනය මැදි තනි අගයක මට්ටමේ ස්ථාවර කිරීම සහ එමගින් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ තිරසර සංවර්ධනයක් පවත්වාගැනීම සඳහා මෙම තීරණය ඉවහල් වනු ඇති බව මහ බැංකුව කියයි.