කටුනායක අධිවේගයේ වාහන ගමනයට සීමාවක්

0
204

කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය ආරම්භ කරන ස්ථානයේ සිදුකරණ නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ වාහන ගමනය ඔක්තෝබර් 04 දා තෙක් සීමා කරන බව පොලීසිය පවසයි.

කොළඹ කටුනායක අධිවේගයේ නව කැළණි පාලම ඉදිකිරීම හේතුවෙන් මෙසේ වාහන ගමනය සීමා කෙරේ. ඒ අනුව අද පෙ.ව. 10.00 සිට මෙසේ වාහන ගමනය සීමා කෙරේ.