සළුපාලිය Photo shoot

0
735

ලංකාවේ අලුත් අලුත් දේවල් හැමතිස්සෙම වෙනවා කියලා කවුරුත් දන්නවානේ. ඉතිං අලුත් conspet එකට කරපු Photoshoot එකක් මේ වෙද්දී සමාජ මාධ්‍ය හරහා හුවමාරු වෙනවා.

20180821pershoot-(2) 20180821pershoot-(3) 20180821pershoot-(4) 20180821pershoot-(5) 20180821pershoot-(6) 20180821pershoot-(7) 20180821pershoot-(8) 20180821pershoot-(9) 20180821pershoot-(10) 20180821pershoot-(11) 20180821pershoot-(12) 20180821pershoot-(13) 20180821pershoot-(14)