නිල්වලා ගඟේ පහත් බිම්වලට ඉදිරි පැය කීපයේ සුළු ගංවතුර අවධානමක්

0
30

නිල්වලා ගඟේ ධාරා ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල පහත් බිම්වල ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වීමේ අවධානමක් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ පානදුගම සහ පිටබැද්දර ප්‍රදේශයන් සහ අකුරැස්ස, අතුරලිය, මාලිම්බඩ, කඹුරුපිටිය, තිහගොඩ සහ මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයන් හි පහත් බිම්වලට මෙම තත්ත්වය බලපානු ඇත.

කෙසේ වෙතත් නිල්වලා ගඟ පහළ ධාරා ප්‍රදේශයේ ගංවතුර ආරක්ෂණ බැමිවලින් ආරක්ෂා කොට ඇති ප්‍රදේශවල ගංවතුර තත්ත්වයක් අපේක්ෂා නොකරන බවද වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසා සිටියේ, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නඩත්තු කරනු ලබන වර්ෂාමාන දත්ත අනුව පසුගිය පැය කිහිපය තුළ නිල්වලා ගඟ ද්‍රෝණියේ ඉහළ ධාරාවලට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇති බවයි.

ඒ අනුව නිල්වලා ගඟෙහි ජල මට්ටම පානදුගම සහ පිටබැද්දර යන ස්ථානවල දී සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යමින් පවතී.