මැතිවරණයේ නාම යෝජනා කැඳවීම මාර්තු 12-19

0
66

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත ලැබී තිබේ.

එම ගැසට් නිවේදනයට ජනපතිවරයා අත්සන් කිරීමෙන් පසුව ජනපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් එම ගැසට් නිවේදනය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවට යොමුකර තිබේ.

මේ අනුව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ නාම යෝජනා කැඳවීම මාර්තු 12 සිට 19 දක්වා සිදුකිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.