ජනවාරි මාසයේ උද්ධමනය ඉහළට

0
104

මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ උද්ධමනය පෙර මාසයට සාපේක්ෂව ඉහළ ගොස් තිබේ.

ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව ජනවාරි මාසයේ ලක්ෂමය මතු පිට උද්ධමනය සියයට 7යි දශම 6ක් වන අතර එය දෙසැම්බර් මාසයේ දී සියයට 6යි දශම 2ක් ලෙස වාර්තා වී තිබුණි.

ආහාර කාණ්ඩයේ සියයට 6ක සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ සියයට 1යි දශම 7ක දායකත්වයක් මීට ඇතුළත් වෙයි.

එළවළු සහල්, රතු ළූණු, කිරිපිටි සහ ලොකුළූණු යන ආහාර ද්‍රව්‍යවල පැවති ඉහළ මිල මට්ටම හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති බව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.