යාපනය ගුවන්තොටුපොළ සංවර්ධනයට ඉන්දියාවෙන් රු මි 300ක්

0
66

පලාලිහි පිහිටි යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොල වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඉන්දියානු රජය රුපියල් මිලියන 300ක ප්‍රදානයක් ලබාදීමට එකඟතාව පළකර තිබේ.

පලාලිහි පිහිටි යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොල සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මේ වන විට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති අතර එම ගුවන්තොටුපොලේ සිට කලාපීය ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් මෙහෙයවීම ද ආරම්භ කර ඇත.

ඒ සඳහා සහයෝගය පලකරමින් ඉන්දියානු රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 300ක ප්‍රදානයක් ලබාදීමට එකඟතාව පලකර ඇත. යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙහි පර්යන්ත වෙනස් කිරීම්, විදුලිබල සැපයුම, උපයෝගිතා සේවා සහ සංතරණ සේවා යනාදී ක්ෂේත්‍රයන්හි පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙකී ප්‍රදානය යෙදවීමට අපේක්ෂා කරනු ලබයි.

ඒ අනුව ඉන්දියානු රජය සහ ශ්‍රී ලංකා රජය අතර යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස සංචාරක සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කල යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.