කළු ගඟ වීවෘත කළත් ජලය නොමැතිව ජනතාවට පීඩා

0
42

කළු ගඟ ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා ඉවත් කෙරුණු වසම් 11ක පවුල් 1062 ඒ සඳහා තවමත්සි යලු ජල අවශ්‍යතාවයන් බවුසර මගින් සැපයෙන බවත් ආහාර සලාක ක්‍රමයට බෙදාදීම සිදු කෙරෙන බව ජනතාව පවසති.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් 07 දින කළු ගඟ ජලාශයේ වම් ඉවුර සොරොව්ව විවෘත කෙරුණ ද ජලය ඇලවේල්ලකට පමණක් ගලායන බව ද කිසිදු වාරි කටයුත්තක් සඳහා එම ජලය ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි ඉදිකිරීම් අවසන් කර නැතැයි ජනතාව චෝදනා කරති.

මේ ජනතාව කියා සිටියේ ජනපති අතින් විවෘත කළ කළු ගඟ ජලාශයෙන් තෝරපිටිය වැවට ජලය ගෙනවිත් ජනතාවට ලබාදීමට සුදානම් කර තිබුණද මෙතෙක් ඇලවේලි වල වැඩ නිමවා නැති බවයි.