මැතිවරණ නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න කොමිසමට බලය පැවරේ

0
152

මැතිවරණ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හෙට (15) සිට මැතිවරණ කොමිසමට බලය පැවරේ.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණයේ නාමයෝජනා කැඳවීමේ නිවේදනය නිකුත් කිරීම , ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම , මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරන්නන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමට මැතිවරණ කොමිසමට බලය පැවරේ.