හුදකලා ප්‍රදේශ ගැන අලුත්ම නිවේදනය

0
146

හෙට (07) දින උදෑසන 5.00 සිට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බ්ලූමැන්ඩල් පොලිස් වසම සහ වැල්ලම්පිටිය පොලිස් වසමේ විජය පුර ග්‍රාමනිලධාරී වසම හුදකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත්කරන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව තවදුරටත් හුදකලා බව පවත්වාගෙන යෑම, ඉවත්කිරීම, අලුතින් පැනවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර පහතින් දැක්වේ.

තවදුරටත් හුදකලා බව ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ

මෝදර පොලිස් වසම
කොටහේන පොලිස් වසම
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පොලිස් වසම
ආදුරුප්පුවීදිය පොලිස් වසම
වේල්ලවීදිය පොලිස් වසම
කෙසෙල්වත්ත පොලිස් වසම
මාළිගාවත්ත පොලිස් වසම
දෙමටගොඩ පොලිස් වසම
මරදාන පොලිස් වසම
කොම්පඤ්ඤ වීදිය පොලිස් වසමේ වෑකන්ද ග්‍රාමනිලධාරී වසම
බොරැල්ල පොලිස් වසමේ වනාතමුල්ල ග්‍රාමනිලධාරී වසම
වැල්ලම්පිටිය පොලිස් වසමේ සාලමුල්ල ග්‍රාමනිලධාරී වසම සහ ලක්සඳ සෙවණ
මට්ටක්කුලිය පොලිස් වසමේ රන්දිය උයන සහ ෆර්ගසන් පාරේ දකුණු කොටස

හෙට (07) උදෑසන 5.00 සිට අලුතින් හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කරන ප්‍රදේශ

කොම්පඤ්ඤ වීදිය පොලිස් වසමේ හුණුපිටිය ග්‍රමානිලධාරී වසම
කුරුඳුවත්ත පොලිස් වසමේ හැටේ වත්ත
වැල්ලවත්ත පොලිස් වසමේ කෝකිලා පාර

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

හෙට උදෑසන 5.00 සිට හුදකලා බව ඉවත් කරන ප්‍රදේශ

වත්තල පොලිස් වසම – පහත දක්වනු ලබන ග්‍රාමනිලධාරී වසම් හැර
පෑලියගොඩ පොලිස් වසම – පහත දක්වනු ලබන ග්‍රාමනිලධාරී වසම් හැර
කැලණිය පොලිස් වසම

හෙට උදෑසන සිට අලුතින් හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම්කරන ප්‍රදේශ

වත්තල පොලිස් වසමේ,

කෙරවළපිටිය ග්‍රාමනිලධාරී වසම
හේකිත්ත ග්‍රාමනිලධාරී වසම
කුරුඳුහේන ග්‍රාමනිලධාරී වසම
ඇවරිවත්ත ග්‍රාමනිලධාරී වසම්‍
වැලිකඩමුල්ල ග්‍රාමනිලධාරී වසම

පෑලියගොඩ පොලිස් වසමේ,

පෑලියගොඩවත්ත ග්‍රාමනිලධාරී වසම
පෑලියගොඩ ගඟබඩ ග්‍රාමනිලධාරී වසම
මීගහවත්ත ග්‍රාමනිලධාරී වසම
පට්ටිය – උතුර ග්‍රාමනිලධාරී වසම

කිරිබත්කොඩ පොලිස් වසමේ,

වෙලේගොඩ උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම