සහල් නිෂ්පාදකයින්ට සහ මෝල්හිමියන්ට උපරිම විකිණුම් මිලක්

0
19

වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි ඊයේ (04) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට සහල් නිෂ්පාදකයින්ට සහ මෝල්හිමියන්ට සහල් සඳහා උපරිම විකිණුම් මිලක් නියම කර තිබේ.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් මීට සුළු මොහොතකට පෙර නිකුත්කර ඇත.

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරීය පනත 20(05) වැනි වගන්තිය යටතේ ක්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පදකයෙකු/මෝල්හිමියෙකු පහත සහල් වර්ග එහි දක්වා ඇති උපරිම මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම හෝ වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම තහනම් බව එම ගැසට් නිවේදනයෙන් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව, තම්බන ලද සහ කැකුළු සුදු හා රතු සම්බා සහල් කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල් 94ක උපරිම මිලක් නියමකර තිබේ.

එමෙන්ම තම්බන ලද සුදු සහ රතු නාඩු සහල් කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල් 92ක උපරිම මිලක් ද නියමකර ඇති බව අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

මීට අමතරව කැකුළු රතු සහ සුදු නාඩු සහල් කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල් 89ක උපරිම මිලක් නියමකර ඇත.