ශ‍්‍රී ලංකා රේගුව හා ආගමන විගමන අංශ වෙත නව වගකීම් පැවරේ

0
154

ශ‍්‍රී ලංකා රේගුව හා ආගමන විගමන අංශ ද ජාතික ආරක්ෂාවට දායක කර ගැනීමට. ආරක්ෂක මණ්ඩලයේදී සාකච්ඡා වී තිබෙනවා.

රටක ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් රේගුව හා ආගමන විගමන අංශ වගකිව යුතු කාර්යය භාර්යයක් ඉටු කිරීම අනිවාර්යයි.

ඒ අනුවයි මෙරට ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ද එම අංශවලට නව වගකීම් පැවරීමට ආරක්ෂක මණ්ඩලයේදී සාකච්ඡා කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව අපරාධකරුවන් හඳුනා ගැනීම, ඔවුන් නීතිවිරෝධී ලෙස විදේශගත වීම වැළැක්වීම, අවි ආයුධ සහ නීති විරෝධී භාණ්ඩ මෙරටට ගෙන්වීම වැළැක්වීම යනාදිය පිළිබඳ වගකීම් ඉදිරියේදී රේගුව සහ ආගමන විගමන අංශවලට වැඩි වශයෙන් පැවරෙනු ඇති.