ලිට්‍රෝ ගැස් පර්යන්තය ජනපතිගේ නිරීක්ෂණයට

0
15

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කෙරවලපිටිය ලිට්‍රෝ ගෑස් පර්යන්තයට අද පෙරවරුවේ හදිසියේම පැමිණ  එහි කටයුතු නිරීක්ෂණය කළේ‍ය.

ජනාධිපතිවරයා එම පර්යන්තයේ කටයුතු දියුණු කිරීම සඳහා උපදෙස් ගණනාවක්  නිලධාරීන්ට එහිදී ලබාදී ඇතැයි ජනාධිපති කාර්යාලය පවසයි.