මේ වසරේ මේ දක්වා වන අලි 175ක් මිය ගිහින්

0
586

මේ වසරේ ජනවාරි පළමු වැනිදා සිට මේ මස 18 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ වන අලින් එකසිය හැත්තෑ පස්දෙනෙකු මියගොස් තිබෙන අතර, ඉන් හත්දෙනෙකු දුම්රියේ ගැටීම නිසා මියගොස් තිබේ. පසුගිය වසර තුළදී වනඅලින් දෙසිය පනස්හයක් මියගොස් තිබෙන අතර, එම ප්‍රමාණයෙන්ද හත් දෙනෙකු දුම්රියේ ගැටීම නිසා මියගොස් ඇත.