මාස දෙකට සංචාරකයන් 165000ක් ඇවිත්

0
52

මෙම වසරේ ගතවූ මාස දෙක තුළ විදේශ සංචාරකයන් 165,000 කට ආසන්න පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇතැයි සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

පසුගිය ජනවාරි 1 වැනිදා සිට පෙබරවාරි 24 දින දක්වා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති සමස්ත සංචාරකයින් ප්‍රමාණය 164,898 ක් බවත් පෙබරවාරි මස පමණක් සංචාරකයන් 82,571 ක් පැමිණ ඇති බවත් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය කියයි.

රුසියාවෙන් පැමිණි සංචාරකයන් 26,597 එහිදී එක රටකින් පැමිණි ඉහළතම සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව වන අතර ඊට අමතරව ඉන්දියාවෙන් සංචාරකයන් 22,304 ක් සහ එක්සත් රාජධානියෙන් සංචාරකයින් 16,638 ක් පැමිණ තිබේ.

මෙම කාලය තුළ යුක්රේන සංචාරකයින් 12,979 ක් පැමිණ ඇති අතර එම සංඛ්‍යාව වැඩිම සංචාරකයන් පැමිණි රටවලින් සිවුවැනි ස්ථානයට පත්ව තිබේ.