මහ මැතිවරණ‍යේ දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ප්‍රතිඵලය

0
1281

මහ මැතිවරණ‍යේ දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව,

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

විමලවීර දිසානායක – 63,594

ඩි.සී වීරසිංහ – 56,006

තිලක් රාජපක්ෂ – 54,203

සමගි ජනබල වේගය

එච් ,එම් ,එම් හැරිස් – 36,850

ෆයිසාල් – 29,423

ජාතික කොන්ග්‍රසය

ඒ එල් එම් අතාවුල්ලා – 35,699

සමස්ත ලංකා දමිල කොන්ග්‍රසය

එස් එම් එම් එම් මුෂාරෆ් – 18,399