භාණ්ඩවල මිල ලකුණු කරන්නත් ගැසට්ටුවක් ?

0
84

භාණ්ඩවල මිල ලකුණු කිරීම සහ ලකුණු කළ මිලට අළෙවි කිරීම තහවුරු කරමින් පාරිභෝගිකයා ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා ඉදිරි දිනවලදී ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු ආධිකාරියේ උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.

භාණ්ඩවල මිල ලකුණු නොකිරීම, ලකුණු කළ මිලට වඩා වැඩි මිලට විකිණීම සහ ලකුණු කළ මිල වෙනස්කිරීම පිළිබඳ පැමිණිළි මේ දිනවල නිරන්තරයෙන් ලැබෙමින් පවතින බව කී පාරිභෝගික කටයුතු ආධිකාරියේ එම උසස් නිලධාරියා එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමෙන් පසුව අඛණ්ඩව වැටලීම් කරන බව ද සඳහන් කළේය.