බෝගවලට සිදුවන හානි අවම කරන්න වල් ඌරු මස් ප්‍රවාහන තහනම ඉවතට

0
266

වල් ඌරු මස් ප්‍රවාහනය කිරීම සහ අලෙවි කිරීම සඳහා පනවා ඇති තහනම ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ සඳහා කෘෂිකර්මාන්ත අමාත්‍යංශය විසින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් සකස් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ලබන සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

දැනට පවතින නීතියට අනුව වල්ඌරන් මරණයට පත් කිරීම තහනම් නොවූවද ප්‍රවාහනය කිරීම සදහ අළෙවි කිරීම තහනම් වේ.

වල්ඌරන්ගෙන් බෝග වලට සිදුවන හානිය අවම කිරීමේ අරමුණින් අදාළ නීතිය සංශෝධනය කිරීමට සැළසුම් කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාතයංශය සඳහන් කළේය.

වන සතුන්ගෙන් වගා හානියෙන් වැඩිම වගා හානියක් සිදුවන්නේ වල්ඌරන්ගෙන් බවට, සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී තිබේ.

වාර්ෂිකව වන සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානි හේතුවෙන් බිලියන 18ක පමණ බෝග විනාශ වන බව කෘෂිකර්ම අමාතයංශය පෙන්වාදෙයි.