පළමු වතාවට නිවසක් මිලදී ගැනීමේදී සහන පොලී දීර්ඝ කාලීන ණයක්

0
289

පළමු වතාවට නිවසක් ගන්නා අයෙකුට දීර්ඝ කාලීන ණය සහ සහනපොළි ක්‍රමයකට ණය නිකුත් කිරීම පිළිබද අවධානය යොමු කිරීමේ වැදගත්කම සාකච්ඡාවට ලක්ව තිබේ.

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් අතර පැවැති සාකච්ඡාවකදී මේ පිළිබඳව අවධානය යොමුව තිබේ.