නිදහස් පක්ෂ භාණ්ඩාගාරික ධුරය අලගියවන්නට-SB ඉවතට

0
237

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ භාණ්ඩාගාරික ධුරය සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලසන්ත. අලගියවන්න මහතා පත් කර ඇත.

මෙතෙක් කල් එම ධුරය දැරූ එස්.බී දිසානායක මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.