දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ ජනපති කොමිසමේ කාලය දීර්ඝ වේ

0
21

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ සොයාබැලීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ කාල සීමාව මාස 4කින් දීර්ඝ කර තිබේ.

ඒ අනුව එහි කාල සීමාව මේ වසරේ නොවැම්බර් 09 වන දා දක්වා දිර්ඝ වේ.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.