දින දෙකක් ඉන්ධන බලපත්‍රයට ලියාපදිංචි වෙන්න බෑ

0
12

පද්ධතියේ අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් දින දෙකක් ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය සඳහා ලියාපදිංචි විය නොහැකි බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ වන විට වාහන මිලියන 6කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රයට ලියාපදිංචි වී ඇති අතර එම ක්‍රමයේ සාර්ථකත්වය මත ඉන්ධන හල් අසල පෝලිම් තත්ත්වයන් බොහෝ සෙයෙන් අඩුවී තිබේ.