ත්‍රස්ථ ප්‍රහාරයේ වගකීම ISIS බාරගනී

0
335

ලංකාවට එල්ලවූ ත්‍රස්ථප්‍රහාරයන්ගේ වගකීම IS ත්‍රස්ථ සංවිධානය විසින් බාර ගෙන ඇති බවට Amaq News Agency ප්‍රවෘත්තී සේවය වාර්තා කර ඇත.