ටයිල් පිටරටින් ගෙන්වීමට අද සිට ඉඩ

0
72

සෙරමික් නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් පවතින ආනයන රෙගුලාසි ලිහිල් කරමින් නව ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ් අනුව අද (03) සිට සංයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂ 69.05, 69.06,69.07,69.10, 69.11, 69.12,69.13 හා 69.14 යටතේ දක්වා ඇති සියලුම අයිතම සඳහා පැටවීමේ දිනයේ සිට දින 180කට පසු එම අයිතම සඳහා ගෙවීම් සිදුකළ යුතුය යන කොන්දේසියට යටත්ව පනවා තිබූ සීමා නිදහස් කර තබේ.

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ආනයන – අපනයන ක්ෂේත්‍රයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වුණි.

මෙරට ආර්ථිකයට සිදුවන බලපෑම අවම කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කෙරෙන බොහෝ දෑ ගෙන්වීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලද අතර සෙරමික්/ටයිල් නිෂ්පාදන ද ඒ අතර විය.