ජූනි මාස‍යේ උද්ධමනය සියයට 2.5 යි

0
780

මේ වසරේ ජුනි මාසයේ උද්ධමනය සියයට දෙකයි දශම පහක් බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එය පසුගිය මැයි මාසයේ උද්ධමනයට වඩා සියයට බින්දුවයි දශම හතරක ඉහළ යාමක් බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

මැයි මාසයේ උද්ධමනය සියයට දෙකයි දශම එකක් ලෙස වාර්තා වූ අතර පසුගිය මාස හතර තුළ උද්ධමනය සියයට තුනට වඩා අඩු අගයක් වාර්තා කිරීමට හැකි වී තිබේ.

ජුනි මාසයේ උද්ධමනය සඳහා ආහාර කාණ්ඩයේ සියයට බින්දුවයි දශම දෙකයි හයක සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ දෙකයි දශම දෙකයි හයක දායකත්වයක් හිමිව ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

පසුගිය වසරේ ජුනි මාසයේ උද්ධමනය සියයට හයයි දශම තුනක අගයක් වාර්තා කරනු ලැබීය.