ජල බිල්පත් ගෙවීම් නියමිත කාලයේ දී සිදු කරන්න

0
50

ජල බිල්පත් නියමිත කාලයේ දි ගෙවා දැමීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලා පවහන මණ්ඩලය ජල පාරිභෝගිකයිනගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

දැනට ජල පහසුකම් නොමැති පාර්ශව සඳහා එම පහසුකම ලබා දිමටමේ හරහා හැකියාව පවතින බවද එම මණ්ඩලය සදහන් කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කරමින් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග මහතා මේ බව පැවසීය.