ගිනි ගත් තෙල් නැවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ 20ක් හම්බන්තොට ට

0
157

“MT New Diamond“ නෞකාවේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 20 දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් හම්බන්තොට වරාය වෙත රැගෙන ගොස් තිබේ.