කොළඹ ට ලැබුණු විශේෂ තැන

0
33

2022 වසරේදී සංචාරය කිරීමට සුදුසුම ස්ථාන 22ක් ගැන CNN Travel සඳහන් කර තිබේ.

එහි ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ නගරය ගැනද සඳහන් වෙයි.

එම වාර්තාව සැකසූ ලිලිට් මාකස් පවසන්නේ කොළඹ නගරයේ ඇති සුවිශේෂතා ගැන සංචාරකයින් හරිහැටි වටහාගෙන නොමැති බවය.

CNN Travel වාර්තාවේ සඳහන් අනෙකුත් ස්ථාන වන්නේ…

ANTIGUA AND BARBUDA
BISSAGOS ISLANDS, GUINEA-BISSAU
CAPE BRETON, NOVA SCOTIA
CHILE
COLOMBO
NAPLES, ITALY
DIJON, FRANCE
DISKO BAY, GREENLAND
GABON NATIONAL PARKS
JORDAN
LAHTI, FINLAND
MUNGA-THIRRI-SIMPSON DESERT, AUSTRALIA
NAPLES, ITALY
OLLANTAYTAMBO, PERU
ORKNEY ISLANDS, UK
OSLO
PENANG, MALAYSIA
SOUTH AFRICA
ST EUSTATIUS, NETHERLANDS
TULSA, OKLAHOMA
VALENCIA, SPAIN
YELLOWSTONE NATIONAL PARK