කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ දෛනික කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි

0
24

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ දෛනික කටයුතු අද (02) සිට සාමාන්‍ය ලෙස සිදුකරන බව කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ නිවේදනය කරයි.